Mapový klíč

 

Vrstevnice

101 Vrstevnice
Čára spojující body stejné {nadmořské} výšky. Základní výškový interval mezi vrstevnicemi je 5 metrů. Nejmenší ohyb vrstevnice je 0,25 mm od středu ke středu linie.
Barva: hnědá.

102 Hlavní vrstevnice
Každá pátá vrstevnice se kreslí silnější čarou. To napomáhá rychlému odhadu výškového rozdílu a celkového tvaru terénu. Tam, kde se hlavní vrstevnice vyskytuje v oblasti s mnoha detaily, může být nakreslena jako normální vrstevnice {aby některé detaily nebyly neúměrně zvýrazněny}.
Barva: hnědá.

103 Pomocná vrstevnice
Mezivrstevnice. Pomocné vrstevnice se použijí tam, kde dají více informací o utváření terénu. Užívají se pouze tehdy, když není možné znázornění řádnými vrstevnicemi. Mezi sousedními vrstevnicemi může být použita pouze jedna pomocná vrstevnice. Barva: hnědá.

 

Spádnice

104 Spádnice
Spádnice se mohou kreslit na nižší straně vrstevnice, například v ose údolí nebo v prohlubních. {Nekreslí se na hřbetech a kupkách.} Používají se pouze tehdy, když je nutné vyjasnit směr spádu.
Barva: hnědá.

 

Vrstevnicová kóta

105 Vrstevnicová kóta
Vrstevnicová kóta může být vložena pro rychlý odhad velkých výškových rozdílů {a informaci o nadmořské výšce terénu}. Vsunují se do hlavních vrstevnic v místech, kde nezacloní jiné podrobnosti. Číslice musí být orientovány horní částí na vyšší stranu vrstevnice.
Barva: hnědá.

 

Sráz

106 Sráz
Strmý sráz je zlomová změna úrovně povrchu, která se jasně odlišuje od svého okolí, například štěrkoviště a pískovny, zářezy a náspy silnic a železnic {a meze}. Čárky ukazují celý rozsah svahu {při respektování minimální délky čárek}, mohou být ale {vyjímečně} vynechány, jsou-li dva srázy blízko sebe. Neschůdné srázy se kreslí značkou 201 (neschůdný sráz). Síla čáry velmi vysokých srázů může být 0,25 mm. {Prochází-li srázem vrstevnice, přeruší se tak, aby neprotínala spádové čárky.}
Barva: hnědá.

 

Hráz

107 Hráz
Výrazný hliněný val {- úzký násep bez komunikace}. Minimální výška je 1 m. {Širší náspy se kreslí pomocí dvou značek 106.}
Barva: hnědá.

 

Malá hráz

108 Malá hráz
Malá nebo částečně rozpadlá hráz může být znázorněna přerušovanou linií. Minimální výška je 0,5 m.
Barva: hnědá.

 

Rýha

109 Rýha
Erozní rýha nebo příkop, které jsou příliš úzké pro znázornění {vrstevnicemi nebo} značkou 106, se znázorní jedinou čarou. Šířka linie odpovídá šířce rýhy. Minimální hloubka 1 m. Konec čáry je zašpičatělý.
Barva: hnědá.

 

Mělká rýha

110 Mělká rýha
Mělká erozní rýha nebo příkop. Minimální hloubka 0,5 m.
Barva: hnědá.

 

Kupka

111 Kupka
Kupky se znázorňují vrstevnicemi. Význačné kupky, které padnou mezi vrstevnice, lze přesto vyjádřit vrstevnicí, pokud odchylka od skutečné výšky vrstevnice je menší než 25 %. Menší, nebo plošší kupky se znázorní pomocnými vrstevnicemi. {Spádnice se nepoužijí.}
Barva: hnědá.

 

Malá kupka

112 Malá kupka
Malá zřetelná navršenina nebo skalnatá kupka {nebo hromada kamení}, kterou nelze kreslit v měřítku vrstevnicemi (průměr kupky menší než asi 5 m). Výška kupky má být alespoň 1 m nad okolním terénem. Značka se nesmí dotýkat vrstevnice.
Barva: hnědá.

 

Protáhlá kupka

113 Protáhlá kupka
Malá, zřetelně protáhlá kupka, která nemůže být vykreslena vrstevnicí (délka menší než 12 m a šířka menší než 4 m). Výška kupky má být alespoň 1 m nad okolním terénem. Větší kupky musí být vykresleny vrstevnici. Značka nesmí být kreslena volnou formou, nebo tak, že se dvě značky protáhlé kupky překrývají. Značka se nesmí dotýkat vrstevnice.
Barva: hnědá.

 

Prohlubeň

114 Prohlubeň
Prohlubně se znázorňují vrstevnicemi, nebo pomocnými vrstevnicemi a spádnicemi. Význačné prohlubně, které padnou mezi vrstevnice, mohou být vyjádřeny vrstevnici, pokud odchylka od skutečné výšky vrstevnic je menší než 25 %. Menší, nebo mělčí prohlubně se znázorní pomocnými vrstevnicemi.
Barva: hnědá.

 

Malá prohlubeň

115 Malá prohlubeň
Mělké přírodní prohlubně a sníženiny (minimální průměr 2 m), které nelze znázornit v měřítku vrstevnicemi, se vyjadřují polokroužkem. Minimální hloubka proti okolnímu terénu má být 1 m. Umístění je v těžišti značky, značka je orientována k severu. Pro umělé jámy se používá značka 116.
Barva: hnědá.

 

Jáma

116 Jáma
Jámy a díry se zřetelnými strmými stěnami, které nemohou být zobrazeny v měřítku značkou 106 (minimální průměr 2 m). Minimální hloubka proti okolnímu terénu má být 1 m. Umístění je v těžišti značky, značka je orientována k severu.
Barva: hnědá.

 

Rozbitý povrch

117 Rozbitý povrch
Oblast jam nebo kupek, které se nedají jednotlivě znázornit. Hustota náhodně umístěných teček se může měnit podle četnosti detailů na povrchu.
Barva: hnědá.

 

Zvláštní terenní objekt

118 Zvláštní terénní objekt
Tato značka může být použita pro zvláštní malý terénní útvar. Definice značky musí být uvedena v legendě mapy.
Barva: hnědá.

 

Neschůdný sráz

201 Neschůdný sráz
Neschůdný sráz, kamenný nebo hliněný sráz (viz 106) {nebo opěrná zeď} se znázorňuje čarou 0,35 mm a dolů {ve směru spádu} směřujícími čárkami ukazujícími celkový rozsah od vrcholové linie až k úpatí. Pro svislé skalní srázy mohou být čárky vynechány, byly-li by krátké, například úzké průchody mezi skalami (průchod má být kreslen v šířce alespoň 0,3 mm). Čárky mohou přesahovat přes plošnou značku vyjadřující detail bezprostředně pod skalním útvarem. Když skalní útvar spadá přímo do vody a znemožňuje tím průchod pod skalou podél okraje vody, vynechá se břehová čára, nebo se čárky zřetelně přetáhnou přes břehovou čáru.
Barva: černá.

 

Skalní masiv

202 Skalní masiv / stěna
V případě neobvyklých útvarů, jako jsou skalní bloky {věže} nebo velké srázy nebo obrovské balvany, mohou být skály nakresleny půdorysem bez čárek.
Barva: černá.

 

Schůdný skalní sráz

203 Schůdný skalní sráz
Malý svislý skalní sráz (minimální výška 1 m) se může kreslit bez čárek. Není-li směr spádu patrný z vrstevnic, nebo je-li třeba zvýšit čitelnost, kreslí se ve směru spádu krátké čárky. Schůdné skalní srázy kreslené bez čárek mohou být pro zvýšení čitelnosti kresleny se zakulacenými konci linie.
Barva: černá.

 

Kamenná jáma

204 Kamenná jáma
Kamenné jámy, díry nebo důlní šachty, které mohou představovat nebezpečí pro závodníka. Umístění je v těžišti značky, značka je orientována k severu.
Barva: černá.

 

Jeskyně

205 Jeskyně
Jeskyně {sklep, kryt} se znázorňuje stejným symbolem jako kamenná jáma. V tomto případě se značka orientuje proti svahu, jak je ukázáno vedle. {Autoři tím chtěli říci, že špička značky směřuje dovnitř jeskyně.} Těžiště značky označuje ústí.
Barva: černá.

 

Balvan

206 Balvan
Malý výrazný balvan (minimální výška 1 m). Každý balvan zaznamenaný v mapě má být okamžitě identifikovatelný v terénu. Aby bylo možné zobrazit rozdíl mezi balvany s podstatně odlišnou velikostí, je přípustné zvětšit tuto značku o 20 % (průměr 0,5 mm).
Barva: černá.

 

Velký balvan

207 Velký balvan
Zvlášť velký a výrazný balvan. Obrovské balvany se znázorní značkou 202.
Barva: černá.

 

Balvanové pole

208 Balvanové pole
Plocha, pokrytá tolika kamennými bloky, že nemohou být zaznamenány jednotlivě, se znázorňuje náhodně orientovanými plnými trojúhelníky s poměrem stran 8 : 6 : 5. Musí se použít nejméně dva trojúhelníky. Průchodnost se vyznačuje hustotou trojúhelníků. Aby bylo možné zobrazit rozdíly mezi balvanovými poli s podstatně odlišnou velikostí balvanů, je přípustně zvětšit trojúhelníky o 20 %.
Barva: černá.

 

Shluk balvanu

209 Shluk balvanů
Malá výrazná skupina balvanů seskupených tak těsně, že nemohou být zobrazeny jednotlivě. Značka je rovnostranný trojúhelník orientovaný na sever. Aby bylo možné zobrazit rozdíly mezi shluky balvanů s podstatně odlišnou velikostí, je přípustně zvětšit tuto značku o 25 % (1,0 mm). {Hromada kamení se kreslí značkou 112 Malá kupka.}
Barva: černá.

 

Kamenitý povrch

210 Kamenitý povrch
Kamenitý nebo skalnatý povrch, který ovlivňuje průchodnost, má být zobrazen v mapě. Tečky jsou rozmístěny náhodně v hustotě odpovídající množství kamenů. Musí být použity minimálně tři tečky.
Barva: černá.

 

Otevřený písčitý povrch

211 Otevřený písčitý povrch
Oblast měkkého písku nebo štěrku bez porostu, kde je běh pomalý. Tam, kde oblast písečného povrchu není porostlá, ale běžet lze dobře, se znázorňuje jako otevřený prostor (401/402).
Barva: černá 12.5% (22 linek/cm) a žlutá 50% (viz 403).

 

Holá skála

212 Holá skála
Průběžná oblast skalního podkladu bez půdy či porostu se znázorňuje jako holá skála. Skalnatá oblast pokrytá trávou, mechem, nebo jiným nízkým porostem, se znázorňuje jako otevřený prostor (401/402).
Barva: černá 30% (60 linek/cm) nebo šedá.

 

Jezero

301 Jezero
Velká vodní plocha je znázorněna bodovým rastrem. Malá vodní plocha se znázorňuje plnou barvou. Černá břehová čára označuje, že útvar nelze překonat. {Plochy trvale porostlé rákosím se kreslí jako bažiny.}
Barva: modrá 50% (60 linek/cm), černá.

 

Rybníček

302 Rybníček
Když je jezero nebo rybníček menší než 1mm2 na vytištěné mapě, břehová čára se vynechá.
Barva: modrá.

 

Jáma s vodou

303 Jáma s vodou
Vodou naplněná jáma nebo vodní plocha příliš malá pro zobrazení v měřítku. Umístění je v těžišti značky, značka je orientována k severu.
Barva: modrá.

 

Nepřekonatelná řeka

304 Nepřekonatelná řeka
Nepřekonatelná řeka nebo kanál se kreslí s černými břehovými čarami. Břehové čáry jsou přerušeny v místě brodu. {Pro nepřekonatelné vodní toky užší než 0,2 mm v tiskovém měřítku se použije místo modré 50% modrá 100%.}
Barva: modrá 50% (60 linek/cm), černá.

 

Překonatelný vodní tok

305 Překonatelný vodní tok
Překonatelný vodní tok široký nejméně 2 m. Šířka vodního toku nad 5 m se znázorňuje v měřítku. {Je-li zákres v tiskovém měřítku širší než 1 mm, lze použít modrou 50 %.}
Barva: modrá.

 

Překonatelný vodní tok

306 Překonatelný malý vodní tok
Překonatelný vodní tok (včetně větších odvodňovacích příkopů) široký méně než 2 m. Pro zlepšení čitelnosti se odvodňovací příkop v bažině znázorňuje jako překonatelný vodní tok (305).
Barva: modrá.

 

Malý vodní příkop

307 Malý vodní příkop
Přírodní nebo umělý malý vodní příkop {vodoteč}, který může obsahovat vodu pouze občas.
Barva: modrá.

 

Úzká bažina

308 Úzká bažina
Bažina nebo vodní průsak, které jsou příliš úzké pro znázornění značkou 310 (užší než asi 5 m).
Barva: modrá.

 

Nepřekonatelná bažina

309 Nepřekonatelná bažina
Bažina, která je nepřekonatelná, nebo nebezpečná pro běžce. Značka je ohraničena černou čarou.
Barva: modrá, černá.

 

Bažina

310 Bažina
Překonatelná bažina, obvykle s výrazným okrajem. Značka může být kombinována se značkami pro porost ke znázornění průběžnosti a otevřenosti. Tam kde by malá bažinatá oblast měla být kombinována s jednou ze značek 403/404, je možné použít značku 401/402 ke zlepšení čitelnosti.
Barva: modrá (se žlutou/zelenou).

 

Nevýrazná bažina

311 Nevýrazná bažina
Nevýrazná nebo sezónní bažina nebo oblast postupného přechodu od bažiny k pevné zemi, která je překonatelná. Okraj je obvykle nezřetelný a porost podobný jako v okolním terénu. Značka může být kombinována se značkami pro porost ke znázornění průběžnosti a otevřenosti.
Barva: modrá.

 

Studna

312 Studna
Studny a obezděné {a jímané} prameny, které jsou v terénu jasně viditelné.
Barva: modrá.

 

Pramen

313 Pramen
Vývěr vody se zřetelným odtokem. Značka je orientována k otevřenému odtoku. {Nemá-li pramen zřetelný odtok, vyjádří se značkou orientovanou k severu.}
Barva: modrá.

 

Zvláštní vodní objekt

314 Zvláštní vodní objekt
Zvláštní malý vodní objekt. Definice značky musí být uvedena v legendě mapy.
Barva: modrá.

 

Otevřený prostor

401 Otevřený prostor
Kultivovaný pozemek, pole, louky, pastviny a podobně bez stromů, umožňující snadný běh. Je-li žlutě vybarvená oblast dominantní, může být použit rastr (75%) místo plné žluté.
Barva: žlutá.

 

Otevřený prostor s rozptýlenými stromy

402 Otevřený prostor s rozptýlenými stromy
Louky s rozptýlenými stromy nebo keři, s trávou nebo podobným krytem půdy umožňujícím snadný běh. Plochy menší než 10 mm2 v měřítku mapy se znázorňují jako otevřený prostor (401). Mohou být přidány jednotlivé stromy (418, 419, 420). Je-li žlutě vybarvená oblast dominantní, může být použit rastr (75%) místo plné žluté.
Barva: žlutá (20 linek/cm).

 

Divoký otevřený prostor

403 Divoký otevřený prostor
Vřesoviště, pustiny, paseky, nově osázené oblasti (stromy nižší než asi 1 m) nebo jiný v zásadě otevřený pozemek s divokým přízemním porostem, vřesem nebo vysokou trávou. Značka 403 může být kombinována se značkami 407 a 409 ke znázornění omezené průběžnosti.
Barva: žlutá 50% (60 linek/cm).

 

Divoký otevřený prostor s rozptýlenými stromy

404 Divoký otevřený prostor s rozptýlenými stromy
Tam, kde jsou v divokém otevřeném prostoru roztroušeny stromy, by se měly objevit bílá (nebo zelená) místa. Takovou oblast lze generalizovat užitím pravidelného vzoru velkých bílých teček ve žlutém rastru. Plochy menší než 16 mm2 v měřítku mapy se znázorňují jako divoký otevřený prostor (403). Lze přidat jednotlivé stromy (418, 419, 420).
Barva: žlutá 70% (60 linek/cm), bílá 48.5% (14.3 linek/cm).

 

Les snadný běh

405 Les: snadný běh
Otevřený průběžný les typický pro konkrétní typ terénu. Není-li žádná část lesa průběžná, neměla by se na mapě vyskytnout žádná bílá.
Barva: bílá.

 

Les pomalý běh

406 Les: pomalý běh
Oblast s hustými stromy (nízká viditelnost), které omezují průběžnost na asi 60–80 % normální rychlosti.
Barva: zelená 30% (60 linek/cm).

 

Podrost pomalý běh

407 Podrost: pomalý běh
Oblast s hustým podrostem ale jinak dobrou viditelností (ostružiny, vřes, nízké křoví, včetně ořezaných větví), který omezuje průběžnost na asi 60–80 % normální rychlosti. Tato značka nesmí být kombinována se značkami 406 či 408.
Barva: zelená 14.3% (11,9 linek/cm).

 

Les obtížný běh

408 Les: obtížný běh
Oblast s hustými stromy nebo hustník (nízká viditelnost), které omezují průběžnost na asi 20–60 % normální rychlosti. Barva: zelená 60% (60 linek/cm).

 

Podrost obtížný běh

409 Podrost: obtížný běh
Oblast s hustým podrostem ale jinak dobrou viditelností (ostružiny, vřes, nízké křoví, včetně ořezaných větví), který omezuje průběžnost na asi 20–60 % normální rychlosti. Tato značka nesmí být kombinována se značkami 406 či 408.
Barva: zelená 28.6% (23.8 linek/cm).

 

Podrost velmi obtížný běh

410 Podrost: velmi obtížný běh, neprůchodný
Oblast hustého porostu (stromů nebo podrostu), která je stěží proniknutelná. Průběžnost je omezena na asi 0–20 % normální rychlosti.
Barva: zelená 100%.

 

Les průběžný v jednom směru

411 Les průběžný v jednom směru
Když nějaká oblast lesa vykazuje dobrou průběžnost v jednom směru, ale nižší v ostatních, ponechají se v rastrové značce {406, 408, 410} bílé pruhy ke znázornění směru dobré průběžnosti.
Barva: zelená, bílá.

 

Sad, vinice

412 Sad
Půda osázená ovocnými stromy či keři. Linie teček mohou být orientovány ve směru sadby. Je-li žlutě vybarvená oblast dominantní, může být použit rastr (75%) místo plné žluté.
Barva: žlutá a zelená 25% (12.5 linek/cm).
 

413 Vinice
Zelené čáry mohou být orientovány tak, aby znázornily směr sadby. Je-li žlutě vybarvená oblast dominantní, může být použit rastr (75%) místo plné žluté. Barva: žlutá a zelená.

 

Výrazna hranice obdělávane půdy

414 Výrazná hranice obdělávané půdy
Hranice obdělávané půdy, pokud není zachycena jinými značkami (plot, zeď, pěšina a tak dále), se kreslí černou čarou. Touto značkou se také vyjadřuje stálá hranice mezi různými typy obdělávané půdy.
Barva: černá.

 

Obdělávaná půda

415 Obdělávaná půda
Obdělávaná půda, která je sezónně nepřístupná kvůli pěstování úrody, může být znázorněna černým tečkovým rastrem.
Barva: žlutá 100%, černá 5% (12.5 linek/cm).

 

Výrazná hranice porostu

416 Výrazná hranice porostů
Výrazný okraj lesa nebo velmi výrazná hranice porostů uvnitř lesa.
Barva: černá.

 

Nevýrazná hranice porostu

417 Nevýrazná hranice porostů
Nevýrazné hranice mezi oblastmi zelené, žluté nebo bílé se znázorňují bez linie. Okraje oblasti se znázorňují pouze změnou barvy nebo tečkového rastru.

 

Zvláštní vegetační objekty

418, 419, 420 Zvláštní vegetační objekty
Značky 418, 419 a 420 mohou být použity pro zvláštní malé vegetační objekty. Definice každé značky musí být uvedena v legendě mapy.
Barva: zelená.

 

Dálnice

501 Dálnice
Silnice s dvěma vozovkami. Šířka značky se kreslí v měřítku, ale nesmí být menší než minimální šířka. Vnější hraniční čáry mohou být nahrazeny značkami 519, 521, 522 nebo 524 jestliže plot nebo zeď je tak blízko u silničního okraje, že prakticky nemohou být zobrazeny samostatnou značkou. Prostor mezi černými čarami musí být vyplněn hnědou (50%). Silnice ve výstavbě mohou být zobrazeny přerušovanými čarami.
Barva: černá a hnědá 50% (60 linek/cm).

 

Větší silnice

502 Větší silnice
Silnice širší než 5 m. Šířka značky se kreslí v měřítku, ale nesmí být menší než minimální šířka. Vnější hraniční čáry mohou být nahrazeny značkami 519, 521, 522 nebo 524 jestliže plot nebo zeď je tak blízko u silničního okraje, že prakticky nemůže být zobrazen samostatnou značkou. Prostor mezi černými čarami musí být vyplněn hnědou (50%). Silnice ve výstavbě mohou být zobrazeny přerušovanými čarami.
Barva: černá a hnědá 50% (60 linek/cm).

 

Menší silnice

503 Menší silnice
Silnice šířky 3-5 m. Prostor mezi černými čarami musí být vyplněn hnědou (50%). Silnice ve výstavbě mohou být zobrazeny přerušovanými čarami.
Barva: černá a hnědá 50% (60 linek/cm).

 

Silnička

504 Silnička
Udržovaná silnice vhodná pro motorová vozidla za každého počasí. Šířka menší než 3 m.
Barva: černá.

 

Vozová cesta

505 Vozová cesta
Cesta {široká, částečně zpevněná} nebo špatně udržovaná silnice vhodná pro vozidla pouze při pomalé jízdě. Šířka menší než 3 m.
Barva: černá.

 

Pěší cesta

506 Pěší cesta
Velká pěší cesta nebo stará vozová cesta, která je zřetelná v terénu.
Barva: černá.

 

Pěšina

507 Pěšina
Pěšina nebo (dočasná) cesta pro těžbu dřeva, kterou lze sledovat v běžecké rychlosti.
Barva: černá.

 

Nevýrazná pěšina

508 Nevýrazná pěšina
Nevýrazná pěšina nebo cesta pro těžbu dřeva. {Délka čárky se předpokládá jako u značky 507.}
Barva: černá.

 

Průsek

509 Průsek
Výrazný průsek, užší než asi 5 m. Průsek je lineární přerušení lesa (obvykle vysázeného) po němž nevede výrazná pěšina. Pokud průsekem prochází pěšina, místo značky 509 se použije značka 507 či 508.
Barva: černá.

 

Zřetelné rozcestí

510 Zřetelné rozcestí
Je-li větvení nebo křížení cest a pěšin viditelné, jsou čárky značek ve větvení spojeny.
Barva: černá.

 

Nezřetelné rozcestí

511 Nezřetelné rozcestí
Je-li větvení nebo křížení cest a pěšin nejasné, nejsou čárky značek ve větvení spojeny.
Barva: černá.

 

Lávka

512 Lávka
Lávka k níž nevede žádná pěšina.
Barva: černá.

 

Křížení s mostem

513 Křížení s mostem
Pěšina nebo cesta křižující řeku, potok nebo strouhu mostem.
Barva: černá.

 

Křížení bez mostu

514 Křížení bez mostu
Pěšina nebo cesta křižující řeku, potok nebo strouhu bez mostu {brod}.
Barva: černá.

 

Železnice

515 Železnice
Železnice nebo jiný druh kolejové dráhy (tramvaj, vlečka atd.).
Barva: černá.

 

Elektrické vedení

516 Elektrické vedení
Elektrické vedení, lanovka nebo lyžařský vlek. Příčky udávají přesné umístění sloupů. Barva: černá.

 

Hlavní elektrické vedení

517 Hlavní elektrické vedení
Hlavní elektrické vedení kreslí dvojitou čarou. Mezera mezi čarami může indikovat velikost elektrického vedení. {Příčky udávají přesné umístění sloupů.}
Barva: černá.

 

Tunel

518 Tunel
Průchod pod silnicemi, železnicemi a tak dále, který může být použit běžcem. Značka se použije, ať k tunelu vede či nevede cesta.
Barva: černá.

 

Kamenná zeď

519 Kamenná zeď
Kamenná zeď nebo kameny obložený násep.
Barva: černá.

 

Kamenná zídka

520 Rozpadlá kamenná zídka
Rozpadlá kamenná zeď může být znázorněna přerušovanou čarou.
Barva: černá.

 

Vysoká kamenná zeď

521 Vysoká kamenná zeď
Kamenná zeď, vyšší než asi 1,5 m, nepřekonatelná pro průměrného orientačního běžce.
Barva: černá.

 

Plot

522 Plot
Dřevěný nebo drátěný plot nižší než asi 1,5 m.
Barva: černá.

 

Rozpadlý plot

523 Rozpadlý plot
Rozpadlý plot může být zobrazen přerušovanou čarou.
Barva: černá.

 

Vysoký plot

524 Vysoký plot
Prkenný nebo drátěný plot, vyšší než asi 1,5 m, nepřekonatelný pro průměrného orientačního běžce, například plot obory.
Barva: černá.

 

Průchod, přechod

525 Průchod, přechod
Všechny cesty skrz nebo přes vysoké ploty či zdi musí být vyznačeny. Tuto značku lze užít také pro bránu nebo schůdky přes kamennou zeď (519), plot (522), nebo potrubí (534).
Barva: černá.

 

Budova

526 Budova
Budova je zobrazena svým půdorysem, pokud to měřítko dovoluje.
Barva: černá.

 

Sídliště

527 Sídliště
Domy, zahrady a ostatní zastavěné plochy. Silnice, budovy a jiné významné objekty uvnitř sídliště musí být zobrazeny. Není-li možné zobrazit všechny budovy, je možné použít alternativní značku (černý čárový rastr).
Barva: zelená 50% (60 l/cm) a žlutá 100% nebo alternativně černá 32.5% (27 l/cm).

 

Trvale nepřístupná oblast

528 Trvale nepřístupná oblast
Plochy, které jsou pro běžce trvale zakázány, se zobrazují jako nepřístupné. Rastr se pokládá na běžné mapové detaily. Hraniční čára může být kreslena tam, kde není žádná přirozená hranice (viz 709).
Barva: černá nebo fialová 33.3% (13.3 linek/cm).

 

Dlážděná plocha

529 Dlážděná plocha
Oblast s pevným povrchem užívaná pro parkování nebo jiné účely.
Barva: černá a hnědá 50% (60 linek/cm).

 

Zřícenina

530 Zřícenina
Půdorys zříceniny je zobrazován v měřítku až po vedle uvedenou minimální velikost. Velmi malé zříceniny mohou být kresleny plnou čarou.
Barva: černá.

 

Střelnice

531 Střelnice
Střelnice se zobrazují zvláštní značkou, aby se vyznačila potřeba opatrnosti. Přidružené budovy se kreslí jednotlivě.
Barva: černá.

 

Hrob

532 Hrob
Výrazný hrob označený kamenem nebo náhrobkem {pomník, kříž, boží muka}. Umístění je v těžišti značky, značka je orientována k severu. Hřbitov se zobrazuje užitím značek hrobů, pokud to prostor dovoluje.
Barva: černá.

 

Překonatelné potrubí

533 Překonatelné potrubí
Potrubí (plyn, voda, ropa, a podobně) nad úrovní země, které může být překonáno vrchem, nebo spodem.
Barva: černá.

 

Nepřekonatelné potrubí

534 Nepřekonatelné potrubí
Potrubí, které nemůže být překonáno.
Barva: černá.

 

Vysoká věž

535 Vysoká věž
Vysoká věž, nebo velký sloup přečnívající okolní les. Umístění je v těžišti značky.
Barva: černá.

 

Malá věž

536 Malá věž
Zřetelný střelecký posed či sedátko, nebo malá věž. Umístění je v těžišti značky.
Barva: černá.

 

Mohyla

537 Mohyla {hraniční kámen}
Mohyla, pamětní nebo hraniční kámen (nebo trigonometrický bod v některých zemích) vyšší než 0,5 m.
Barva: černá.

 

Krmelec

538 Krmelec
Krmelec volně stojící nebo připevněný ke stromu. Umístění je v těžišti značky. Z důvodu přístupu na pozemky mohou být vynechány.
Barva: černá.

 

Zvláštní umělé objekty

539, 540 Zvláštní umělé objekty
Těmito značkami se zobrazují zvláštní umělé objekty. Definice každé značky musí být uvedena v legendě mapy.
Barva: černá.

 

Magnetické poledníky

601 Magnetické poledníky {severníky}
Magnetické poledníky jsou čáry umístěné na mapu tak, aby směřovaly k magnetickému severu. Jejich rozestup na mapě je 33,33 mm což představuje 500 m ve skutečnosti v měřítku 1 : 15 000. Pro mapy s jinými měřítky se čáry umísťují ve vzdálenostech, které reprezentují zaokrouhlený počet metrů (například 50 m, 100 m, 250 m, 500 m) a tak, aby rozestup byl mezi 20 mm a 40 mm na mapě. Severníky mohou být přerušeny tam, kde by zakrývaly malé objekty, jako balvany, kupky, srázy, větvení potoků, konce cest a tak dále. V oblastech s malým počtem vodních objektů lze použít modré čáry.
Barva: černá (modrá).

 

Registrační značky

602 Registrační značky
Uvnitř rámu mapy musí být umístěny v nesouměrných pozicích nejméně tři registrační značky {pro kontrolu soutisku}. Navíc má být umožněna i kontrola barev. {Pro tento účel jsou vhodně například nepřekrývající se kruhové výseče pro každou barvu se společným středem ve středu křížku.}
Barva: všechny tiskové barvy.

 

Vysoká kóta

603 Výšková kóta
Výškové kóty se užívají pro hrubý odhad výškových rozdílů. Výška se zaokrouhluje na metry. Číslice jsou orientovány k severu. Výška vodní hladiny se udává bez tečky.
Barva: černá.