Piktogramy pro orientační běh

Popisy kontrol IOF - 2004


Volný výtah a překlad základních pojmů, značek a údajů z předpisu IOF "International Specification for Control Descriptions". Úplné originální znění k dispozici na www.orienteering.org, český překlad na www.orientacnibeh.cz. Platí od 1. ledna 2004



Vzorový popis kontrol pro závody OB

Vzorový popis kontrol pro závody OB Kategorie: H45, H50, D18
Trať: T5
Délka: 7.6 km
Převýšení: 210 m

Start: větvení cesty a kamenné zdi
1: 101 úzká bažina, ohyb
2: 212 SZ balvan, výška 1m, V strana
3: 135 mezi hustníky, kontrola průkazů
4: 246 prostřední prohlubeň, V část
5: 164 V zřícenina, Z strana, občerstvení

povinný značený úsek od kontroly, délka 120m

6: 185 kamenná zeď, zbořená, JV vnější roh
7: 178 hřbítek, SZ pata
8: 147 horní skála, výška 2m, radiokontrola
9: 149 křížení pěšin

značený úsek z poslední kontroly do cíle, délka 250m


Struktura kompletního popisu kontrol

Záhlaví

Piktogramy - záhlaví Jméno závodníka
Kategorie (nepovinný řádek)
Název tratě, délka [km], převýšení [m]

Umístění startu

Piktogramy - umístění startu start je popsán stejnými symboly, jako by byl kontrolou na trati

Popis jednotlivých kontrol

Piktogramy - popis jednotlivých kontrol každá kontrola (jeden řádek popisu) je popsána kombinací symbolů, jejichž význam a pravidla umístění v jednotlivých sloupcích A-H jsou uvedeny níže

Délka a druh povinných úseků na trati a do cíle

Piktogramy - délka a druh povinných úseků na trati a do cíle pokud se na trati vyskytují povinné úseky, jsou znázorněny příslušným vyjádřením v samostatném řádku mezi kontrolami, resp. na konci popisu pokud jde o doběh do cíle

Význam jednotlivých sloupců popisu kontrol

A: číslo kontroly
B: kód kontroly
C: který objekt (z několika podobných)
D: objekt kontroly (zpravidla mapová značka)
E: další informace o vzhledu objektu kontroly
F: rozměry objektu kontroly, resp. kombinace dvou objektů kontroly
G: umístění lampionu vzhledem k objektu kontroly
H: další důležité údaje o kontrole

Výklad jednotlivých symbolů

Sloupec "C" (který objekt)

Piktogram - severníseverní

Piktogram - jihovýchodníjihovýchodní

Piktogram - horníhorní

Piktogram - dolnídolní

Piktogram - prostředníprostřední

Sloupec "D" (objekt kontroly)

Terénní tvary

Piktogram - terasaterasa

Piktogram - hřbítek, noshřbítek, nos

Piktogram - údolíčkoúdolíčko

Piktogram - sráz (hliněný)sráz (hliněný)

Piktogram - lomlom

Piktogram - násep, hráz (hliněná)násep, hráz (hliněná)

Piktogram - zářez, rokle, rýhazářez, rokle, rýha

Piktogram - mělká rýhamělká rýha

Piktogram - kupakupa

Piktogram - malá kupkamalá kupka

Piktogram - sedlosedlo

Piktogram - prohlubeňprohlubeň

Piktogram - malá prohlubeňmalá prohlubeň

Piktogram - jámajáma

Piktogram - rozbitý povrchrozbitý povrch

Piktogram - mraveništěmraveniště

Skály a kameny

Piktogram - skála, skalní srázskála, skalní sráz

Piktogram - skalní věžskalní věž

Piktogram - jeskynějeskyně

Piktogram - balvanbalvan

Piktogram - balvanové polebalvanové pole

Piktogram - shluk balvanůshluk balvanů

Piktogram - kamenitý povrchkamenitý povrch

Piktogram - holá plochá skálaholá plochá skála

Piktogram - úzký průchod (skalní)úzký průchod (skalní)

Vodstvo a bažiny

Piktogram - jezero, rybníkjezero, rybník

Piktogram - rybníčekrybníček

Piktogram - jáma s vodoujáma s vodou

Piktogram - řeka, potokřeka, potok

Piktogram - malý vodní příkop (vodoteč)malý vodní příkop (vodoteč)

Piktogram - úzká bažinaúzká bažina

Piktogram - bažinabažina

Piktogram - pevná půda (v bažině)pevná půda (v bažině)

Piktogram - studnastudna

Piktogram - pramenpramen

Piktogram - vodní nádržvodní nádrž

Vegetace

Piktogram - otevřený prostor (louka, pole)otevřený prostor (louka, pole)

Piktogram - polootevřený prostorpolootevřený prostor

Piktogram - roh lesaroh lesa

Piktogram - světlinkasvětlinka

Piktogram - hustníkhustník

Piktogram - úzký hustník, živý plotúzký hustník, živý plot

Piktogram - rozhraní porostůrozhraní porostů

Piktogram - skupina stromůskupina stromů

Piktogram - výrazný stromvýrazný strom

Piktogram - vývratvývrat

Umělé objekty

Piktogram - silnice, cestasilnice, cesta

Piktogram - stezka, pěšinastezka, pěšina

Piktogram - průsekprůsek

Piktogram - mostmost

Piktogram - elektrické (telefonní) vedení, vlek, lanovkaelektrické (telefonní) vedení, vlek, lanovka

Piktogram - sloup elektrického vedení (vleku, lanovky)sloup elektrického vedení (vleku, lanovky)

Piktogram - tunel, podchodtunel, podchod

Piktogram - kamenná zeďkamenná zeď

Piktogram - plotplot

Piktogram - průchod (v plotu, zdi atp.)průchod (v plotu, zdi atp.)

Piktogram - budovabudova

Piktogram - zpevněný povrchzpevněný povrch

Piktogram - zříceninazřícenina

Piktogram - potrubípotrubí

Piktogram - věž, posed (samostaně stojící)věž, posed (samostaně stojící)

Piktogram - posed na stroměposed na stromě

Piktogram - hraniční kámen, trigonometrický bodhraniční kámen, trigonometrický bod

Piktogram - krmeleckrmelec

Piktogram - milíř, plošinkamilíř, plošinka

Piktogram - pomník, sochapomník, socha

Piktogram - průchod (domem), pasážprůchod (domem), pasáž

Piktogram - schodištěschodiště

Zvláštní objekty

Piktogram - zvláštní objektzvláštní objekt

Piktogram - zvláštní objektzvláštní objekt

Konkrétní význam značek "zvláštní objekt" je nutné definovat v pokynech k závodu!

Národní speciální symboly

Všeobecně není doporučeno používat další místní symboly, pokud je to při některých typech závodů nutné, výklad těchto symbolů musí být pro závodníky uveden v pokynech k závodu.

Sloupec "E" (vzhled)

Piktogram - nízký, plochýnízký, plochý

Piktogram - mělkýmělký

Piktogram - hlubokýhluboký

Piktogram - zarostlýzarostlý

Piktogram - otevřený, neporostlýotevřený, neporostlý

Piktogram - kamenitý, skalnatýkamenitý, skalnatý

Piktogram - bažinatýbažinatý

Piktogram - písčitýpísčitý

Piktogram - jehličnatýjehličnatý

Piktogram - listnatýlistnatý

Piktogram - zborenyzbořený

Sloupec "F" (rozměry, kombinace)

Rozměry

Piktogram - výška, hloubka (vertikální rozměr)výška, hloubka (vertikální rozměr)

Piktogram - velikost (plošný rozměr)velikost (plošný rozměr)

Piktogram - výška objektu ve svahu (nejmenší / největší)výška objektu ve svahu (nejmenší / největší)

Piktogram - výška dvou objektůvýška dvou objektů

Kombinace

Piktogram - kříženíkřížení

Piktogram - větvenívětvení

Pokud je použit ve sloupci F některý ze symbolů pro kombinaci objektů, oba křižující resp. větvící se objekty musí být zobrazeny ve sloupcích D a E, např.:

Piktogram - křížení pěšinkřížení pěšin

Piktogram - křížení průseku a potokakřížení průseku a potoka

Piktogram - větvení cestvětvení cest

Piktogram - větvení potoka a úzké bažinyvětvení potoka a úzké bažiny

Sloupec "G" (umístění lampionu)

Poznámka: Pokud je lampion kontroly umístěn ve středu objektu, nebo alespoň poblíž středu (jak jen to je možné), popř. uprostřed paty v případě skály, není třeba upřesňovat umístění lampionu žádným popisem (symbolem).

Piktogram - SV stranaSV strana

Piktogram - JV okrajJV okraj

Piktogram - Z částZ část

Piktogram - V roh (uvnitř)V roh (uvnitř)

Piktogram - J roh (vně)J roh (vně)

Piktogram - JZ cípJZ cíp

Piktogram - ohybohyb

Piktogram - SZ konecSZ konec

Piktogram - horní částhorní část

Piktogram - spodní částspodní část

Piktogram - nahořenahoře

Piktogram - podpod

Piktogram - pata (bez udání směru)pata (bez udání směru)

Piktogram - SV pataSV pata

Piktogram - mezimezi

Je-li ve sloupci G použit symbol "mezi", oba objekty, mezi nimiž je kontrola umístěna, musí být zobrazeny každý zvlášť ve sloupcích D a F, např.:

Piktogram - mezi hustníkymezi hustníky

Piktogram - mezi kamenem a malou kupkoumezi kamenem a malou kupkou

Sloupec "H" (další údaje)

Piktogram - první pomocprvní pomoc

Piktogram - občerstveníobčerstvení

Piktogram - radio- nebo TVkontrolaradio- nebo TVkontrola

Piktogram - kontrola průkazůkontrola průkazů

Zvláštní pokyny (povinné úseky)

Závodníkům mohou být prostřednictvím popisů kontrol sděleny také zvláštní pokyny k absolvování povinných úseků na trati závodu. Tyto pokyny by měly být uvedeny pouze jako zdůraznění zákresu povinných úseků v mapě.

- vyskytuje-li se povinný úsek na trati a začíná na kontrole, je vyjádřen v popisech:

povinný značený úsek od kontroly, délka 60mpovinný značený úsek od kontroly, délka 60m

povinný značený úsek mezi kontrolami (z jedné na druhou), délka 300mpovinný značený úsek mezi kontrolami (z jedné na druhou), délka 300m

- vyskytuje-li se na trati mezi kontrolami důležitý průchozí bod nebo úsek, je vyjádřen v popisech:

průchozí bod nebo body na postupu mezi kontrolamiprůchozí bod nebo body na postupu mezi kontrolami

průchozí úsek na postupu mezi kontrolami skrz zakázané územíprůchozí úsek na postupu mezi kontrolami skrz zakázané území

- je-li povinný úsek z poslední kontroly části trati k výměně map, je toto vyjádřeno v posledním řádku popisu této části trati:

povinný značený úsek od kontroly k výměně map, délka 50mpovinný značený úsek od kontroly k výměně map, délka 50m

Druh trati z poslední kontroly do cíle

Za popisem poslední kontroly následuje na popisu kontrol údaj o typu a délce úseku trati z poslední kontroly do cíle, vyjádřený jedním z následujících způsobů:

značený úsek, z poslední kontroly do cíle 400mznačený úsek, z poslední kontroly do cíle 400m

částečně (trychtýřově) značený úsek, z poslední kontroly do cíle 150mčástečně (trychtýřově) značený úsek, z poslední kontroly do cíle 150m

neznačený úsek, z poslední kontroly do cíle 380mneznačený úsek, z poslední kontroly do cíle 380m